Google Search เพิ่ม Feature ใหม่ ข้อความแจ้งเตือนกรณีผลลัพธ์การค้นหาเป็นข่าวที่ยังไม่มีความน่าเชื่อถือ

Google Search เพิ่ม Feature ใหม่ ข้อความแจ้งเตือนกรณีผลลัพธ์การค้นหาเป็นข่าวที่ยังไม่มีความน่าเชื่อถือ

ข้อมูลจาก Blog.google.co  เขียนว่า “การเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์และมีความน่าเชื่อถือในเวลาที่ผู้คนค้นหามีความสำคัญมากในปัจจุบัน”

แม้ว่า Google Search จะแสดงผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ที่สุดให้คุณ แต่บางครั้งข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุดอาจจยังไม่ได้ออนไลน์ โดยเฉพาะข่าวด่วน หรือ ข่าวใหม่ล่าสุด ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นครั้งแรก

เพื่อช่วยในเรื่องนี้ทาง Google ได้ทำการพัฒนาและฝึกระบบของ Google Search ให้ตรวจจับห้วข้อข่าวด่วนหรือข่าวใหม่ที่ยังไม่มีความน่าเชื่อถือ ให้แสดง ข้อความแจ้งเตือน ด้านล่างของผลลัพธ์การค้นหาระบุว่า อาจเป็นการดีที่สุดที่จะกลับมาตรวจสอบในภายหลังเมื่อมีข้อมูลมากกว่านี้ อาจมีข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่กว้างขึ้น

ทั้งนี้ Feature นี้ กำลังเปิดในในสหรัฐอเมริกาก่อน แล้วจะขยายการใช้งานไปยังประเทศอื่นต่อไปในอนาคต

ข้อมูลและรูปภาพจาก blog.google