ทางหลวง เริ่มโครงการ ขยาย 4 เลน สาย 118 เชียงใหม่-เชียงราย  

ทางหลวง เริ่มโครงการ ขยาย 4 เลน สาย 118 เชียงใหม่-เชียงราย  

ทางหลวงเริ่มโครงการ ขยาย 4 เลน สาย 118 เชียงใหม่-เชียงราย โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ในการขยายเส้นทางได้แก่

ช่วงที่ 1

เริ่มก่อสร้างที่ บ.แม่เจดีย์ – อ.แม่สรวย ระยะทาง 50 กิโลเมตร ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรือ (EIA) เพื่อเสนอ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หากผ่านการอนุมัติ จะเริ่มของบประมาณในการก่อสร้าง ต่อไป ทั้งนี้คาดว่าโครงการช่วงนี้จะแล้วเสร็จในปี 2569

ช่วงที่ 2

เริ่มก่อสร้างที่ อ.แม่สรวย – แยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 จ.เชียงราย ระยะทาง 17.473 กิโลเมตร ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนจัดสรรงบประมาณ โดยใช้ งบประมาณโครงการ 2,000 ล้านบาท ทั้งนี้คาดว่าโครงการช่วงนี้จะแล้วเสร็จในปี 2567

สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการขยายสาย 118 เชียงใหม่-เชียงรายนี้  เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุ รองรับปริมาณรถยนต์ในการใช้งานได้มากขึ้น  ช่วยส่งเสริมด้านเศรษฐกิจการค้า การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย และเกิดโครงข่ายคมนาคมขนส่งในพื้นที่ภาคเหนือไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

ที่มาข้อมูลและรูภาพ doh.go.th