กพท. เปิดมาตรการให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศ เริ่ม 1 ก.ย. นี้

กพท. เปิดมาตรการให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศ เริ่ม 1 ก.ย. นี้

1 ก.ย. นี้ เปิดให้บินภายในประเทศได้แล้ว

จากมาตรการผ่อนผันของ ศบค. ได้ ให้มีการเดินทางออกจากพื้นที่สีแดงเข้ม สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ กพท. ได้ประสานงานภัยหน่วยงานที่เกี่ยวของในการเปิดสนามบินให้บริการผู้โดยสาร โดยมีการกำหนดมารตการคัดกรองผู้โดยสาร เพื่อให้ปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสาร

โดยสานการบินที่ให้บริการในประเทศ จะเริ่มทำการบินเพื่อให้บริการผู้ที่มีความจำเป็น เดินทางออกจากพื้นที่ที่คุมเข้มได้ โดยสายการบินต่างๆ จะทำตรวจสอบเอกสารก่อบิน เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของมาตรการการเข้าออกจังหวัดพื้นที่ปลายทาง ผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางสามารถตรวจสอบมาตรการของ แต่ละจังหวัดได้จาก https://www.moicovid.com/

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อการเดินทาง (รายละเอียดตามมาตรการของแต่ละจังหวัด) สรุปได้ดังนี้

– เอกสารยืนยันการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือ

– เอกสารแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test Kit (ATK) หรือ

– เอกสารที่แสดงถึงการได้รับการยกเว้น ตามที่จังหวัดปลายทางกำหนด เช่น ผู้ที่เคยติดเชื้อมาแล้วไม่เกิน 90 วัน ผู้ผ่านการกักตัวแล้ว หรือผู้โดยสารตามโครงการพื้นที่นำร่องเปิดประเทศ (Sandbox) เป็นต้น

ส่วนผู้ที่ต้องการตรวจหาการติดเชื้อ สามารถค้นหาสถานที่ตรวจได้จากเว็บไซต์ https://service.dmsc.moph.go.th/labscovid19/ ซึ่งสามารถออกเอกสารตามเกณฑ์ที่สายการบินยอมรับได้

ทั้งนี้ มาตรการสำหรับจำนวนผู้โดยสารในเที่ยวบิน ให้มีผู้โดยสารได้ไม่เกินร้อยละ 75 ของขีดความสามารถในการรับผู้โดยสารของเครื่องบินที่ใช้ในเที่ยวบินนั้น ๆ และสายการบินจะพิจารณาการจัดที่นั่งในเครื่องบิน โดยคำนึงถึงมาตรการเว้นระยะห่าง แต่หากผู้โดยสารเดินทางมาด้วยกันสายการบินสามารถลดการเว้นระยะห่างได้แต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย

ที่มาข้อมูล facebook.com/caat.thailand