Instagram เพิ่มมาตรการความปลอดภัยในการใช้งานให้เยาชน แจ้งต้องระบุวันเกิด เพื่อให้สามารถใช้งานต่อไปได้

ล่าสุด Instagram ได้เพิ่มให้ระบบจำเป็นต้องระบุวันเกิด หากเยาชนที่ต้องการใช้งาน Instagram ต่อไปได้ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานให้เยาชน และ สามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมช่วยให้ Instagram

Read More