โตต่อเนื่อง การท่าเรือระบุผลการดำเนินงาน สินค้าผ่านท่า รอบ 9 เดือน

โตต่อเนื่อง การท่าเรือระบุผลการดำเนินงาน สินค้าผ่านท่า รอบ 9 เดือน

กทท. หรือ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงาน ในการให้บริการท่าเรือของ กทท. ทั่วประเทศ

ในช่วงระยะเวลา 9 เดือน ประจำปี 2564 โดยเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ได้ดังนี้

1.ท่าเรือกรุงเทพ หรือ ทกท.

เรือเทียบท่า 3,020 เที่ยว เพิ่มขึ้น 3.17% สินค้าผ่านท่า 16.199 ล้านตัน ลดลง 0.07% ตู้สินค้าผ่านท่า 1.098 ล้าน ที.อี.ยู. เพิ่มขึ้น 1.43%

2.ท่าเรือแหลมฉบัง หรือ ทลฉ.

เรือเทียบท่า 7,167 เที่ยว ลดลง 6.26% สินค้าผ่านท่า 66.812 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.26%ตู้สินค้าผ่านท่า 6.204 ล้าน ที.อี.ยู. เพิ่มขึ้น 6.94%

3.ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน หรือ ทชส.

เรือเทียบท่า 1,777 เที่ยว ลดลง 16.29% สินค้าผ่านท่า 76,230 ตัน ลดลง 45.09% ตู้สินค้าผ่านท่า 4,269 ที.อี.ยู. ลดลง 36.49%

4.ท่าเรือเชียงของ หรือ ทชข.

เรือเทียบท่า 4 เที่ยว ลดลง 97.24% สินค้าผ่านท่า 24 ตัน ลดลง 99.06%

5.ท่าเรือระนอง หรือ ทรน.

เรือเทียบท่า 183 เที่ยว ลดลง 7.10% สินค้าผ่านท่า 94,707 ตัน เพิ่มขึ้น 20.17% ตู้สินค้าผ่านท่า 3,044 ตู้ เพิ่มขึ้น 18.26%

จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าผลการดำเนินงาน การการฟื้นตัวที่ดี ในด้านให้บริการสินค้าและตู้สินค้าผ่านท่ามีอัตราสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว แต่สำหรับการให้บริการเที่ยวเรือนั้นมีอัตราลดลง ผลมาจากเรือมีเทียบท่ามีขนาดใหญ่ขึ้นขนของให้เยอะขึ้นต่อลำ

จากผลดำเนินการดังกล่าวเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจไทย และ เห็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของคู่ค้าหลักของไทยด้วย เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น

อ้าวอิงข้อมูลจาก การท่าเรือแห่งประเทศไทย