เกมเมอร์ไทยถูกใจสิ่งนี้ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ “อีสปอร์ต” ให้เป็นกีฬาอาชีพ

เกมเมอร์ไทยถูกใจสิ่งนี้ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ “อีสปอร์ต” ให้เป็นกีฬาอาชีพ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ออกหนังสือประกาศอย่างเป็นทางการ “อีสปอร์ต” เป็นกีฬาอาชีพในประเทศไทย โดยมรรายละเอียดตอนต้นเขียนว่า โดยที่เป็นการสมควรเพิ่มเติมชนิดหรือประเภทกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพตามที่กำหนดในประกาศ คณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง กำหนดชนิดหรือประเภทกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็น

การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสมาคมกีฬาอาชีพ สโมสรกีฬาอาชีพ นักกีฬาอาชีพ และบุคลากร กีฬาอาชีพที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย  และใจความสำคัญข้อที่ สาม เขียนไว้ว่า ข้อ 3 ให้เพิ่มเติมชนิดกีฬาอีสปอร์ตเป็นกีฬาอาชีพในประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพเรื่อง กำหนดชนิดหรือประเภทกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2561 สามารถอ่านเอกสารฉบับเต็มได้ที่นี้  ราชกิจจานุเบกษาอีสปอร์ต

หลังจากนี้ไปจะทำให้วงการ เกมเมอร์ไทย มีมาตรฐานเช่นเดียวกับกีฬาอาชีพอื่นๆ ทั้งเวทีไทย และ เวทีโลก

ที่มาข้อมูล mratchakitcha.soc.go.th