วันสำคัญ 28 กันยายน 2564 เป็นวันธงชาติไทย มีความสำคัญอย่างไร

วันสำคัญ 28 กันยายน 2564 เป็นวันธงชาติไทย มีความสำคัญอย่างไร

วันพระราชทานธงชาติไทย หรือ วันธงชาติไทย หากย้อนกลับไปวันนี้ในอดีตเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศพ.ร.บ.แก้ไขพ.ร.บ.ธง 2460 โดยมีสาระสำคัญคือ การประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยจนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้มีการประกาศไว้ ณ วันที่ 28 ก.ย. 2460

ซึ่งตรงกับวันปัจจุบันคือวันนี้และเป็นวันครบรอบ 104 ปีของวันธงชาติไทย ทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐได้มีการจัดกิจกรรมต่าง เช่น การประดับธงชาติ ร้องเพลงชาติ เป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของทุกคนในประเทศ